Om Sigtuna folkhögskola

Vårt Manifest!Interna verktyg

OM SIGTUNA FOLKHÖGSKOLA

Sigtuna folkhögskola är gnista, bredd och engagemang. Här får du helt säkert möta personer med helt annorlunda erfarenheter än dina egna. På Sigtuna folkhögskola utvecklas studerande i nära samarbete med lärare och personal som har ett stort engagemang.

En normal dag på Sigtuna folkhögskola

I skolans ateljé med utsikt över Mälaren arbetar blivande konstnärer, designers och arkitekter med olika projekt inför konstlinjens slututställning. Några av deltagarna på filmutbildningen klipper klart sina filmer i ett av våra redigeringsrum, medan andra är i Stockholm och filmar in nya scener. Skådespelarna repeterar sin uppsättninga av ”Hedda Gabler” på skolans scen. En grupp manuselever ger varandra feedback på sina nya manus medan andra diskuterar dramaturgin i den senaste filmen de sett. På Allmän kurs planeras inför årets studieresa. Fritidsledarutbildningen diskuterar boken ”Kris och utveckling” och hur man kan hjälpa ungdomar med särskilda behov.

Personal med engagemang

Sigtuna folkhögskolas lärare drivs av ett stort engagemang för alla studerande, ämnena som de undervisar i och världen utanför skolans väggar. På skolan finns bland annat lärare som har startat radiostationer i Sydafrika, arbetat som kostymmålare på kungliga Operan och stöttat ekologiskt lantbruk på Ugandas landsbygd.

Flera av kurserna går på kulturevenemang i Stockholm som teater och utställningar. I slutet på varje läsår gör flera kurser en resa till någon europeisk storstad.

Vi hoppas att en studietid på Sigtuna folkhögskola både ger nya kunskaper och stärkt självkänsla.

ATT GÅ PÅ SIGTUNA FOLKHÖGSKOLA

Om du längtar efter studier med större frihet är folkhögskola något för dig. För många är tiden på folkhögskola en tid då man knyter kontakter som inte sällan håller hela livet.

På folkhögskolan tar du tillsammans med dina lärare och kurskompisar ansvar för hur din studietid ska ut, vad du ska fokusera på och i vilken i takt. Det är en frihet som förutsätter att du ta ett stort personligt ansvar för att din studietid ska bli riktigt bra och meningsfull.

Olika skäl att gå på folkhögskola

Vissa söker sig till en folkhögskola för att få grundskolekompetens eller behörighet för högre studier. Andra går en yrkesutbildning som förbereder dem för att börja arbeta direkt efter studierna. Men det kan också handla om att du helt enkelt vill hitta dig själv eller utveckla ett intresse.

Nära sociala kontakter

Folkhögskoletiden innebär ofta nära sociala kontakter. Du kommer nära dina kurskompisar. Det är vanligt att du bor på skolan och delar vardag och helg med andra studerande på skolan.

På Folkhögskolornas informationstjänsts webbplats www.folkhogskola.nu kan du läsa mer om folkhögskolan som skolform.

DINA RÄTTIGHETER

Du har rätt att påverka och få din röst hörd

Vår skola är en mötesplats mellan människor, där vi vill ta ansvar för varandra och respektera varandras olikheter. Folkhögskolan är en fri skolform för vuxna och du som söker dig till folkhögskolan gör det av eget intresse och måste vara beredd att ta personligt ansvar för att studietiden ska bli meningsfull.

Öppen dialog

Demokrati på skolan handlar om en öppenhet för ständig förändring. Vi vill ha en öppen dialog mellan studerande, lärare och skolledning. Skolan stödjer att du som studerande organiserar dig tillsammans med de andra studerande på skolan.

Du ska kunna påverka din undervisning

Tydligast blir skoldemokratin synlig i den kurs du deltar på. Som studerande förväntas du vara med och påverka utbildningen på kort och lång sikt. Du deltar i regelbundna kursmöten och i muntliga och skriftliga utvärderingar.

Klagomål och konflikter

Frågor som rör klagomål, överklaganden eller konflikter som du som studerande inte vill ta upp med kursansvarig lärare kan du ta upp med rektor. Om du som studerande inte känner att du fått gehör för ditt ärende hos rektor kan du vända dig till skolans styrelse.

Folkhögskolans Studeranderättsliga Råd

Sigtuna folkhögskola är ansluten till Folkhögskolans Studeranderättsliga Råd (FSR). Det betyder att du kan vända sig till Folkhögskolans Studeranderättsliga Råd med ditt ärende efter det att du varit i kontakt med skolans styrelse. Folkhögskolans Studeranderättsliga Råd ska bedöma om din folkhögskola har fattat sitt beslut i överensstämmelse med skolans studeranderättsliga standard eller ej. Frågor som rör omdömen, kursintyg eller examensbevis behandlas inte av Folkhögskolans Studeranderättsliga Råd.

POLICYS

Drogpolicy

När du har accepterat din studieplats på Sigtuna folkhögskola förbinder du dig också att följa skolans alkohol- och drogpolicy. Om du bryter mot skolans policy kan det leda till att du måste sluta på skolan och/eller flytta från internatet.

 

Policyn utgår från följande förutsättningar:

 • Innehav och bruk av narkotiska preparat är enligt lag förbjuden i Sverige.
 • För alkoholförsäljning gäller svensk lag.
 • Det är förbjudet att uppträda alkoholpåverkad på arbetsplatsen, till vilken även skolarbetet hör, likaså förbjudet att bruka alkohol så att man skadar sig själv och andra.
 • Det är förbjudet att, utan tillstånd från skolledningen, förtära eller servera alkoholhaltiga drycker i folkhögskolans gemensamma lokaler, med undantag för internatrum och tillhörande gemensamhetsutrymmen.
 • På internatet tillämpas samma regler som vid hyra av bostadslägenhet när det gäller störning och hänsyn till övriga hyresgäster.
 • Ansvar för att drog- och alkoholpolicyn praktiseras åvilar alla studerande och anställda.
 • Brott mot alkohol- och drogpolicy vid Sigtuna folkhögskola innebära att skolan har rätt att avskilja studerande eller säga upp hyreskontrakt på internatet.

Närvaro – och frånvaroregler

Om du går på en utbildning på Sigtuna folkhögskola förväntas du delta under den planerade studietiden.

Om du går på distansstudier så ska du vara med på de gemensamma internatträffarna, studiegruppsträffarna och aktiviteter på kursens intranät. Om du går en kurs där du arbetar mycket i projektform förväntas du delta under handledningsmöten och kursgemensamma aktiviteter.

Hög frånvaro (oavsett anledning) kan leda till att kursen inte fullgjorts. Vi har inga regler för “giltig” och “ogiltig” frånvaro, all frånvaro (oavsett anledning) dras från din närvaroprocent.

Du sköter själv kontakten med Försäkringskassan och/eller CSN. Vi förutsätter också att du meddelar dina lärare om du behöver vara frånvarande. Sjukanmälan måste göras från första dagen och kan inte göras i efterhand.

Du ska anmäla frånvaro till din kursansvariga lärare samma dag via din lärares e-post eller telefon.

Vård av barn (VAB) behöver du inte anmäla till försäkringskassan. Efter sjunde frånvarodagen ska du däremot anmäla att du är hemma på grund av VAB till CSN. Om du är borta längre än två veckor från studierna ska ditt barns sjukdom styrkas med ett läkarutlåtande.

All frånvaro måste vi rapportera till CSN

Din frånvaro rapporteras rutinmässigt till CSN och kan påverka ditt studiemedel. Om du är frånvarande längre än 15 kalenderdagar i sträck betraktas det som att du är studieinaktiv. Skolan måste meddela CSN om du är studieinaktiv. Det betyder att du inte har rätt till studiemedel under den inrapporterade perioden.

SKOLRÅDET

Skolrådet ht2020

Här finns information skolrådet, om tider för skolråd under terminen och de minnesanteckningar som gjorts fortlöpande.

Poängen med skolrådet är att studerande och personal tillsammans kan prata om vad som fungerar bra på skolan och vad som kan bli bättre. Det kan vara frågor om maten, gemensamma temadagar, lokalerna eller annat som rör studerande på flera kurser. Skolrådet jobbar också med Grön flagg – dvs hur vi fortsätter att utveckla skolan ur ett hållbarhetsperspektiv.

Deltagarna i skolrådet bidrar till skolans utveckling genom att synliggöra problem, ge feedback eller komma med idéer till lösningar. På så sätt blir de beslut som fattas av ansvariga inom olika områden bättre underbyggda.

Vem är med?

1-2 personer från varje kurs är med. Viktigt att det finns ett intresse för att delta – ingen tvångskommendering.

Från personalen deltar skolsekreterare, administrativ chef, husmor, och någon lärare.

Mötesformer

Skolrådet möts ungefär var tredje vecka för lunchmöte Kl 11.30-12.30. Mötena läggs på lite olika veckodagar.

I skolrådet lyssnar vi på och respekterar varandras åsikter. Den som för fram kritik gör det för att det är bra för skolan att kritiken kommer fram. Alla tar ansvar för att samtala på ett konstruktivt sätt med fokus på möjliga lösningar.

Det finns en grundagenda som följs vid mötena för att skapa struktur. Alla i skolrådet har ansvar för att identifiera och lyfta aktuella frågor.

Vid varje möte följer vi upp vad vi pratade om vid förra mötet och vad som hänt sedan dess.

Minnesanteckningar från mötena publiceras dels på anslagstavla och på vår hemsida tillgängligt för alla.

Datum och lokal för höstterminens skolrådsmöten

Om inget annat anges äger mötet rum i Vardagsrummet, kl 14.00-15.00.

 • Onsdag 23 september 2020, kl 14.00-15.00, Lokal: Vardagsrummet
 • Onsdag 14 oktober 2020, kl 14.00-15.00, Lokal: Vardagsrummet
 • Onsdag 11 november 2020, kl 14.00-15.00, Lokal: Vardagsrummet
 • Onsdag 9 december 2020, kl 14.00-15.00, Lokal: Vardagsrummet
 • Onsdag 27 januari 2021, kl 14.00-15.00, Microsoft Teams • (Klicka här för att ansluta till Teams-mötet).

 


 

 

Minnesanteckningar från tidigare möten


Läsåret 2017–2018:


Läsåret 2018–2019:


Läsåret 2019–2020:


Läsåret 2020–2021:

STUDERANDERÄTT OCH INFLYTANDE

Folkhögskolan är en fri undervisningsform för vuxna. Du som söker dig till folkhögskolan gör det av eget intresse och förväntas ta personligt ansvar för att studietiden ska bli meningsfull.

Demokrati på skolan handlar om en öppenhet för förändring. Vi vill ha en öppen dialog mellan studerande, lärare och skolledning. Som studerande förväntas du vara med och påverka utbildningen på kort och lång sikt. Du har inflytande över processen att besluta om studiernas innehåll och metoder. Du bör också ge återkommande synpunkter till exempel i muntliga och skriftliga utvärderingar och genom att engagera dig i Skolrådet.

Flera kurser har regelbundna mentorsträffar eller utvecklingssamtal där du kan påverka dina studier. Om det uppstår en konflikt, eller om du som studerar är missnöjd med undervisningen tar du i första hand upp detta med din lärare, mentor eller den som är ansvarig för kursen.

Om du inte tycker att du får gehör för din fråga hos lärare, mentor eller kursansvarig kan du vända dig till rektor.

Om du lyft frågan till rektor vid mer än ett tillfälle och ditt ärende ändå inte fått någon lösning vänder du dig i nästa steg till folkhögskolans styrelse. Styrelsen behandlar inte frågor som rör studieomdömen, kursintyg eller examensbevis.

I sista hand, om du har vänt dig till alla föregående instanser och din fråga inte lösts, vänder du dig till Studeranderättsliga rådet (FSR). Rådets uppgift är att granska om folkhögskolan levt upp till sin studeranderättsliga standard i det specifika fallet.

FSR ger folkhögskolan råd och rekommendationer för att hitta en lösning på situationen. FSR behandlar inte frågor som rör studieomdömen, kursintyg eller examensbevis.

Styrelse

Sigtuna folkhögskola drivs av föreningen Sigtuna folkhögskola. Skolans styrelse väljs på föreningens årsmöte.

Ordförande

Fredrik Hedlund
Sensus studieförbund
fredrik.hedlund@sensus.se
tel: 08-406 16 78

Postadress:
Sensus studieförbund
Box 1058
101 39 Stockholm

Vice ordförande

Alf Linderman
Sigtunastiftelsen
alf.linderman@sigtunastiftelsen.se
tel: 08-592 589 10

ledamöter

Mia Korsgren
Sensus studieförbund

Katharina Persson
Sensus studieförbund

Dan-Erik Sahlberg
Sigtunastiftelsen

Jacob Schwarz
Svenska Kyrkans Unga

Hanna Lindh
Svenska Kyrkans Unga

Policy- och styrdokument

Här finner du vårt ”manifest” och andra viktiga dokument.

Manifestet – vår pedagogiska och politiska idé

Sigtuna folkhögskolas bildningsidé är att människor ska få möjlighet att pröva, ompröva, upptäcka och erövra kunskap och livsvärden… Läs mer genom att klicka på bilden ovan

Studeranderättslig standard

I folkhögskolans studeranderättsliga standard står vilka rättigheter och skyldigheter du har som studerande på Sigtuna folkhögskola. Dokumentet gäller långa kurser (mer än 15 dagar) och beslutas av folkhögskolans styrelse. Klicka på bilden ovan för att komma till dokumentet.

Manifestet på lättare svenska

Vår pedagogiska och politiska idé. Sigtuna folkhögskolas bildningsidé är att människor ska få möjlighet att pröva, ompröva, upptäcka och erövra kunskap och livsvärden… Läs mer genom att klicka på bilden ovan

Stadgar

Här finner du stadgarna för Sigtuna folkhögskola. Klicka på bilden ovan för att komma till dokumentet.

Alkohol- och drogpolicy

Om du studerar vid Sigtuna folkhögskola så förbinder du dig att följa skolans alkohol- och drogpolicy. Klicka på bilden ovan för att komma till dokumentet.

Policy för funktionsvariation

Sigtuna folkhögskola vänder sig inte till enskilda målgrupper med specifika funktionsvariationer. Vår idé är att studerande med olika slag av funktionsvariationer integreras i de olika kursernas ordinarie klasser och i skolans korta kurser. Klicka på bilden ovan för att läsa vår policy om deltagare med funktionsvariation.

INTERNA VERKTYG

och meny för nästa vecka.

(Bara intressant för deltagare och personal på skolan)

Vårt skoladministrativa system för deltagare. Du som är studerande på skolan kan logga in här för att se din närvaro/frånvaro samt rapportera om du är sjuk.

Felanmälan för Internatet och andra lokaler på skolan. Klicka på knappen ovan för att komma till formuläret där du kan felanmäla saker till skolan.

Vårt utbildningsplattform för samarbete, möten och informationsutbyte. Du som är deltagare på någon av utbildningarna kan logga in här.

Välkommen

Vardagar

08.00 — 16.00

Kvällar och helger

Efter överrenskommelse, kontakta oss via telefon eller epost.

Sociala medier

Kontakt

Telefon

08–592 583 00

E-Post

info@sigtunafolkhogskola.se

Besöksadress

Manfred Björkquists allé 20
193 31  Sigtuna

Postadress

Box 92
193 22  Sigtuna

Org. nr

802419-3131

Bankgiro

5102-5658