Att vara kyrka

En processutbildning i samarbete med Västerås stift och ideellt forum, svenska kyrkan om idealitet, identitet och medarbetarskap

  Processutbildningen ”Att vara kyrka” är en utveckling av den tidigare utbildningen ”Att leda ideella medarbetare”. Fokus har till viss del skiftat från hur anställda medarbetare i församlingarna kan leda ideella på bästa sätt till att ta utgångspunkt i frågan hur vi vill vara kyrka tillsammans i församlingen, dvs både förtroendevalda, ideella och anställda medarbetare. Det blir då viktigt att börja processen i frågor om vad som är församlingens syfte och identitet, församlingens ”Why”. Syftet är att deltagarna skall rustas med kunskap och strategier för att kunna bära och leda utvecklingsarbetet i församlingen. Utbildningen riktar sig till såväl ideella, förtroendevalda och anställda medarbetare som tillsammans ingår i en arbetsgrupp för det lokala utvecklingsarbetet.

 

 

Sista ansökningsdag: 1 september 2023.

 

Sök nu!Läs mer

Att vara kyrka

En processutbildning om idealitet, identitet och medarbetarskap

Att vara kyrka

Utbildningen riktar sig till församlingar som önskar utveckla sitt arbete med delaktighet och ideellt engagemang. Syftet är att deltagarna ska rustas med kunskap och strategier för att kunna bära och leda utvecklingsarbetet i församlingen. Utbildningen riktar sig till såväl ideella, förtroendevalda och anställda medarbetare.

Att vara kyrka” är en utveckling av utbildningen ”Att leda ideella medarbetare”. I den nya utbildningen finns dock ett större fokus på att hitta roller och samspel mellan församlingens alla medarbetare  (förtroendevalda, anställda och ideella) i det gemensamma uppdraget att vara kyrka – därav namnbytet. En nyhet är också att utbildningen är på halvdistans och delvis webbaserad för att göra det enklare för alla församlingar och medarbetargrupper att kunna delta.

Under fyra kursmoment lotsas deltagarna genom olika steg att se nuläget men också potentialen att utveckla sin församling kring ideellt engagemang utifrån församlingens egna förutsättningar. Två kursmoment är förlagda till folkhögskolan med fysiska träffar och två kursmoment sker på hemmaplan i församlingen.

Under kursen ges möjlighet att bearbeta frågor om till exempel det ideella engagemangets roll i församlingen, ledarskap och olika medarbetarroller, grundläggande teologiska motiv och trosfrågor samt praktiska aspekter som juridiska frågor, utbildning och uppmuntran bland ideella. Deltagarna rustas att arbeta utifrån en förändringsmodell och skapar under kursens gång en utvecklingsplan för församlingens fortsatta arbete.

Kursinnehåll

Fyra olika Moment

I den nya utbildningen Att vara kyrka finns ett större fokus på att hitta roller och samspel mellan församlingens alla medarbetare i det gemensamma uppdraget att vara kyrka. Utbildningen är på halvdistans och delvis webbaserad för att göra det enklare för alla församlingar och medarbetar­grupper att kunna delta.

Kursen består av fyra kursmoment, varav två kursmoment är förlagda till Sigtuna folkhögskola och två sker i församlingen. Under de fyra kursmomenten lotsas deltagarna genom olika steg att se nuläget men också potentialen att utveckla sin församling kring ett hållbart ideellt engagemang utifrån församlingens egna förutsättningar.

I utbildningen ingår även ett reflektionsdygn för de deltagande församlingarnas ledningar – kyrkoherdar, kyrkorådsordförande med mera.

 

Målgrupp och kostnad

  • Målgrupp: Församlingar som önskar utveckla sitt arbete med delaktighet och hållbart ideellt engagemang.
  • Kostnad: 30 000 kr per församling. Då ingår kost och logi för 4-5 deltagare på de två delkurserna på Sigtuna folkhögskola plus två deltagare till på ledardygnet samt tillgång till webbaserat studiematerial och processledning för utvecklingsarbete i församlingen.
Att vara kyrka

Tider och Kostnader

Att vara kyrka

Kostnad per församling 30 000 kr. Då ingår kost och logi för 4-5 deltagare på de två delkurserna på Sigtuna folkhögskola plus två deltagare till på ledardygnet samt tillgång till webbaserat studiematerial och processledning för utvecklingsarbete i församlingen.

Ideellt forum, stiftet och folkhögskolan bekostar innehållet i utbildningen.

Församlingen betalar för deltagarnas material, resor, mat och logi på folkhögskolan samt omkostnader i samband med kursmoment 2 och 4 som görs på hemmaplan.

I församlingsavgiften ingår ledarskapsdygnet, tillgång till studiematerial och processledning för utvecklingsarbetet i församlingen samt deltagandet i Ideellt forums idédag.

 

Datum:

  • Internat på folkhögskolan:  15-17 september 2023, Sigtuna
  • Internat på folkhögskolan (inkl ledardygn):  9-12 februari 2024, Sigtuna

Kontakt:

Kursplan

Kursstart sker redan innan första kursmomentet på folkhögskolan genom att kursledningen kontaktar församlingen och kursdeltagarna, för att gemensamt planera hur processen ska fortlöpa med utvecklingsarbete och genomförande av de kursmoment som görs i den egna församlingen.

Efter de fysiska träffarna på folkhögskolan har kursdeltagarna uppgifter som relaterar till utvecklingsprocessen i den egna församlingen och genomför självständigt eller med stöd av någon ur kursledningen kursmoment 2 och 4. Kursen leder fram till en formulerad utvecklingsplan för den egna församlingens arbete med ideellt engagemang som sedan sjösätts och följs upp under det kommande året.

Kursmoment 1

Det ideella engagemangets betydelse – för kyrkan, individen och samhället.

Kursmomentets fokus ligger på frågan om idealitetens Varför inom Svenska kyrkan och utgår från församlingssynens och människosynens avgörande betydelse för att utveckla församlingslivet som ett möjlighetsrum för ideellt engagemang. Vi lär också av aktuell forskning kring ideellt engagemang i det svenska civilsamhället och reflekterar kring hur utblickar kan inspirera församlingens agerande.

I kursmomentet ges verktyg och stöd för att kunna leda utvecklingsarbetet i församlingen under utbildningens gång. Ett av verktygen är en webbaserad lärplattform som används för dokumentation och reflektion bland deltagarna. Där finns också det webbaserade utbildningsmaterial som är tänkt att deltagarna ska använda i den del av utbildningen som sker på hemmaplan.

Kursmoment 2

Förankring av idealitetens ”Varför” samt stödstrukturer för delaktighet.

Kursmomentet 2 utförs på hemmaplan och leds av kursdeltagarna med stöd av utbildningsmaterialet i lärplattformen samt kursledningen.

Det handlar om:

  • att reflektera kring och förankra en gemensam förståelse gällande Idealitetens Varför bland församlingens alla medarbetare
  • att starta upp församlingens arbete med en utvecklingsplan för ideellt engagemang
  • att synliggöra och utveckla stödstrukturer för delaktighet i församlingen.

Kursmoment 3

Medarbetarskap – om roller och relationer mellan ideella, förtroendevalda och anställda.

Under kursmomentet ges stort utrymme att reflektera kring roller och relationer mellan ideella, förtroendevalda och anställda medarbetare. Vilka roller och relationer ger alla medarbetare utrymme att växa samt ger församlingen förutsättningar att ännu bättre kunna utföra sitt uppdrag? I samtalet ryms frågor om ledning och organisering samt frågor om språk och former för gestaltning av tro. Ett annat fokus är frågor om mångfald bland ideella medarbetare och vilka uppdrag de skulle kunna ha. Under kursmomentet ges tid för deltagarna att jobba vidare med församlingens utvecklingsplan.

Kursmoment 4

Färdigställande och delande av utvecklingsplanen – från nuläge till önskvärt läge.

I detta kursmoment färdigställer deltagarna, tillsammans med andra medarbetare, arbetet med församlingens utvecklingsplan. Därefter möts 2-3 församlingar för att presentera och få respons på den egna församlingens utvecklingsplan. Genom delande möjliggörs ett lärande mellan de olika församlingarna. De församlingar som redan har en utvecklingsplan kan tillsammans med kursledningen hitta meningsfulla sätt att utvärdera och/eller utveckla hela eller delar av den.

Som en möjlighet till fortsatt stöd och lärande kan församlingarna ytterligare mötas en gång under var och en av de följande 2 terminerna för att dela erfarenheter kring hur det egna utvecklingsarbetet fortgår.

Kursmoment Ledardygn

Reflektionsdygn kring för församlingsledningen.

Erfarenheter har visat att församlingsledningen har en avgörande roll för att utvecklingsarbetet kring delaktighet och engagemang i församlingen ska bli framgångsrikt. I utbildningen ingår därför ett reflektionsdygn för de deltagande församlingarnas församlingsledningar – kyrkoherdar, kyrkorådsordförande m.m. Inspelen från de medverkande berör ämnen som Idealitetens Varför, synen på medarbetarskap, nya sätt att leda och organisera samt strategisk ledning i församlingslivet. Under dygnet ges också rikligt med tid att reflektera och dela erfarenheter.

Att vara kyrka
Sigtuna folkhögskola
Västerås stift
Ideellt forum

Ansökan

Ansökan gör du genom att fylla i formuläret på länken nedan, i samråd med kursledning kommer vi att lämna besked om antagning efter sista ansökningsdatum. Vi rekommenderar att deltagande församling sänder flera medarbetare med olika roller – anställda, förtroendevalda och/eller ideella – till utbildningen. Kursen omfattar 6 kursdagar fördelat på 2 kursmoment i Sigtuna, samt minst 2 kursdagar som genomförs på hemmaplan. Utöver detta krävs tid att kunna utveckla och utföra olika uppgifter som relaterar till kursmomenten.

Kursen är tänkt att vara en resurs för såväl den enskilde kursdeltagaren som för församlingen.

Ansökan fylls i av varje deltagare som vill gå kursen, om du som söker är kyrkoherde/församlingsherde så bifoga ert brev där du och de som ska gå kursen formulerar vilken målsättning församlingen har med att delta. Endast en av er som söker kursen från samma församling behöver bifoga ert brev. Vi rekommenderar för enkelhets skull att kyrkoherde / församlingsherde bifogar det till sin ansökan.

Om Sigtuna

Sigtuna folkhögskola ligger i pittoreska Sigtuna stad med sitt myller av caféer och charmiga smågator med färgglada hus. Här finns butiker, parker, strandpromenader och mycket natur. Runt Mälaren hittar du fina badplatser på gångavstånd. Inom räckhåll har du också ett rikt kulturliv i både Stockholm och Uppsala.

 

Sigtuna grundades år 970 och är Sveriges första stad. Idag, mer än tusen år senare, är Sigtuna fortfarande en internationell mötesplats. I omedelbar närhet finns det fyra slott och 10 naturreservat med olika livsmiljöer och naturvärden. Här kan du besöka kyrkor och ruiner, slott och torparbyar samt Sveriges minsta rådhus, promenera på Sveriges första gågata ”Stora gatan” – platsen för Sveriges födelse. Här stod Erik Segersäll år 970 och pekade ut var Sigtuna stad skulle byggas.

Hitta till oss

Sigtuna folkhögskola

Manfred Björkquists allé 20
19331 Sigtuna
tel: 08-592 583 00

Från Arlanda

Från Arlanda tar du dig till oss på ca 20 minuter med taxi.

Med kollektivtrafik:
SL Buss 583, byte i Märsta till buss 575. Kliv av vid hållplats ”Sigtuna folkhögskola”.

Från Stockholm

Med kollektivtrafik:
Pendeltåg till Märsta station, byte till buss 575 mot Sigtuna och Hällsboskolan. Kliv av vid hållplats ”Sigtuna folkhögskola”. Från Stockholms central tar resan ca en timme.

Med bil:
Kör E4:an norrut och sväng av vid Sigtuna/Märsta. Fortsätt i ca 12 kilometer på väg 263. Efter 12 kilometer sväng av vid rondell mot ”Sigtuna centrum” och följ skyltarna ”Hotellslinga S”, som leder dig fram till Sigtunastiftelsen. Passera Sigtunastiftelsen och Humanistiska läroverket innan du svänger av vid skylten ”Sigtuna folkhögskola”.

Parkering:
Det finns en parkeringsplats vid receptionen. Det kostar ingenting att parkera hos oss.

Från Uppsala

Med Kollektivtrafik:
Ta Upptåget från Uppsala centralstation till Knivsta station byt till buss 183. Kliv av vid hållplatsen ”Sigtuna folkhögskola”. Beräknad restid ca 45 minuter.

Med bil:
Kör väg 255, (gamla Stockholmsvägen). Vid Skälsta sväng av på väg 263. Efter ca 30 kilometer sväng av vid rondellen mot ”Sigtuna centrum” och följ skyltarna ”Hotellslinga S”, som leder dig fram till Sigtunastiftelsen. Passera Sigtunastiftelsen och Humanistiska läroverket innan du svänger av vid skylten ”Sigtuna folkhögskola”. Beräknad restid ca 40 minuter.

Parkering:
Det finns en parkeringsplats vid receptionen. Det kostar ingenting att parkera hos oss.

GPS-Koordinater

Koordinater (RT90)
X: 6612218.373, Y: 1606820.144 — (Manfred Björkquists allé 20, Sigtuna)

Koordinater (WGS84)
Lat: 59.61515359841755, Lon: 17.698030471801758 — (Manfred Björkquists allé 20, Sigtuna)

Pin It on Pinterest