Personuppgiftspolicy

Personuppgiftspolicy

Gällande behandling av personuppgifter vid Sigtuna folkhögskola

Allmänt

Sigtuna folkhögskola driver olika verksamheter inom områden som folkbildning, kurs- och konferensverksamhet samt vandrarhemsverksamhet. I denna policy finns information om hur personuppgifter som samlas in behandlas av Sigtuna folkhögskola för att uppfylla verksamhetens åtaganden.

Sigtuna folkhögskola behandlar personuppgifter för att kunna upprätthålla verksamheten. Personuppgifterna behandlas i enlighet med Allmänna dataskyddsförordningen (Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 2016/679, GDPR). Begreppet ”personuppgift” innebär information som direkt eller indirekt kan hänföras till en person. Sigtuna folkhögskola är personuppgiftsansvarig och ansvarar för behandlingen av uppgifterna.

Rättslig grund för hantering av personuppgifter

Den rättsliga grunden för insamling och behandling av personuppgifter baseras på Dataskyddsförordningens formuleringar gällande uppfyllande av avtal, samtycke, intresseavvägning, uppgift av allmänt intresse samt lag- och myndighetskrav.

All behandling av personuppgifter inom Sigtuna folkhögskola sker för att i något led främja ändamålet. Endast de personuppgifter som behövs för ändamålet ska behandlas.

Ändamål med personuppgiftsbehandlingen

Sigtuna folkhögskola hanterar främst personuppgifter för studerande, anställda, deltagare i kortare kurs, konferens eller annat kulturevenemang, arbetssökande eller personer som av annan anledning kontaktat eller samarbetar med Sigtuna folkhögskola. Personuppgifterna behandlas för att Sigtuna folkhögskola skall kunna fullgöra sitt uppdrag och åtaganden.

Vilka personuppgifter som samlas in

Personuppgifter som behandlas inkluderar, men är inte begränsat till; namn, personnummer, adress, e-postadress och telefonnummer.

Den mesta av denna information samlas in direkt från personen ifråga. I vissa fall samlas även uppgifter från andra källor in, exempelvis Skatteverket eller Centrala studiestödsnämnden. Varför detta görs informerar Sigtuna folkhögskola om i det enskilda fallet.

Vilken information som behandlas beror på anledningen till behandlingen av personuppgifter, men det kan vara fråga om bland annat följande:

 • Kontaktinformation som namn, adress, telefonnummer och e-post. Personnummer behandlas när det behövs för att säkert kunna fastställa identitet eller för att samordna uppgifter mellan system för att säkerställa enhetlighet i informationen.
 • Bank- och annan ekonomisk information för att betala ut pengar eller fakturera.
 • Information om studieresultat och annan information om studier vid Sigtuna folkhögskola.
 • Information om hur våra webbplatser används, i syfte att förbättra användarvänligheten på dem, exempelvis via kakor.
 • Information vid deltagande i evenemang eller kurser.
 • Personuppgifter som behövs vid anställning eller ansökan om tjänst.

Lagring av personuppgifter

Sigtuna folkhögskola sparar personuppgifter endast så länge som ändamålet med behandlingen kräver, eller så länge som krävs i lag.

 • För anställda behandlas personuppgifter så länge det behövs för att administrera anställningsförhållandet.
 • För studerande behandlas personuppgifter så länge det behövs för att administrera studierna vid Sigtuna folkhögskola.

Vilka som kan komma att behandla personuppgifterna

Personuppgifterna behandlas av Sigtuna folkhögskola. De kan även komma att behandlas av Sigtuna folkhögskola anlitade leverantörer av administrativa tjänster samt systemtjänster.

Att lämna personuppgifter till Sigtuna folkhögskola innebär ett samtycke till att dessa kan komma att behandlas utanför EU och EES. I de fall personuppgifter behandlas utanför EU/EES föreligger antingen ett beslut från kommissionen om att tredjelandet ifråga säkerställer en adekvat skyddsnivå eller lämpliga skyddsåtgärder som säkerställer att rättigheter skyddas.

Rättigheter enligt dataskyddsförordningen

Dataskyddsförordningen ger enskilda personer ett antal rättigheter gentemot Sigtuna folkhögskola.På begäran ska felaktiga personuppgifter rättas, kompletteras, blockeras eller raderas.

Den som har lämnat samtycke till att personuppgifter behandlas, har också rättigheten att återkalla detta samtycke. Den som vill återkalla sitt samtycke, invända mot behandling eller anser att behandlingen av personuppgifter inte är nödvändig för de angivna ändamålen, kan begära radering eller begränsning av personuppgifter eller invända mot behandlingen via e-post till gdpr@sigtunafolkhogskola.se.

Du har rätt att begära svar på om Sigtuna folkhögskola behandlar personuppgifter om dig, och att få en kostnadsfri kopia av de personuppgifter som behandlas. Vill du begära utdrag upprepade gånger kommer Sigtuna folkhögskola ta ut en avgift för att täcka de administrativa kostnaderna för detta. I samband med en sådan begäran lämnar Sigtuna folkhögskola även ytterligare information om behandlingen, som dess ändamål, kategorier av personuppgifter som behandlas, förutsedd lagringstid m.m.

Rätten till rättelse

Enskilda personer har rätt att begära att få personuppgifter hos Sigtuna folkhögskola rättade om de är felaktiga. Det kan exempelvis göras genom ett kompletterande utlåtande till kursledare, skolsekreterare, chef eller personuppgiftsbiträde vid Sigtuna folkhögskola. Sigtuna folkhögskola är skyldiga att rätta personuppgifter utan onödigt dröjsmål.

Rätten till radering

Enskilda personer har rätt att få personuppgifter raderade ur Sigtuna folkhögskolas system, om personuppgifterna inte längre behövs för att uppfylla det ändamål som de samlades in för. Detta kan till exempel vara fallet när någon avslutar sin utbildning i förtid och vill att personuppgifterna tas bort.

Det kan finnas bestämmelser som kräver att Sigtuna folkhögskola inte raderar uppgifter, exempelvis reglerna om intyg av studier. Om personuppgifter har lämnats ut till en annan part, kommer Sigtuna folkhögskola att vidta alla rimliga åtgärder för att underrätta dessa parter om begäran om radering.

Om Sigtuna folkhögskola inte kan radera uppgifterna av rättsliga skäl, kommer behandlingen av uppgifter att begränsas till att endast omfatta det som krävs för att uppfylla Sigtuna folkhögskolas skyldigheter.

Rätten till begränsning av dina personuppgifter

Enskilda personer har rätt att begära att behandlingen av personuppgifter begränsas, vilket innebär att personuppgifter endast behandlas för vissa specifika ändamål. Sigtuna folkhögskola kommer att begränsa behandlingen i följande fall:

 • Om personen hävdar att personuppgifterna inte är korrekta och Sigtuna folkhögskola behöver tid att kontrollera uppgifternas riktighet.
 • Sigtuna folkhögskola inte längre behöver uppgifterna, men personen begär att de fortsätter lagras för att de behövs för att ta vara på rättsliga anspråk.
 • Om personen invänder mot behandling som utförs av Sigtuna folkhögskola. Behandlingen begränsas i så fall till dess att en avvägning har gjorts mellan personens skäl för invändningen och Sigtuna folkhögskolas tvingande berättigade skäl.
 • Om personen anser att personuppgifterna sak raderas, men Sigtuna folkhögskola inte kan göra detta av någon anledning.

Rätten att invända mot behandling

Enskilda personer har rätt att göra invändningar mot Sigtuna folkhögskolas behandling av personuppgifter, exempelvis inom folkbildnings- och utbildningsverksamheten. Sigtuna folkhögskola kommer då att upphöra med behandlingen om det inte finns tvingande skäl till att fortsätta med den, eller om behandlingen krävs för att ta tillvara Sigtuna folkhögskolas rättsliga anspråk.

Den skriftliga begäran skickas till:

Sigtuna folkhögskola

GDPR

Box 92

193 22 Sigtuna

Om det är uppenbart ogrundade eller orimliga begäranden förbehåller sig Sigtuna folkhögskola rätten att ta ut en avgift som täcker de administrativa kostnaderna för att vidta den åtgärd som begärts, eller vägra att tillmötesgå begäran.

Den som vill framföra klagomål avseende Sigtuna folkhögskola behandling av personuppgifter har rätt att göra det till svenska Datainspektionen eller annan behörig tillsynsmyndighet som utövar tillsyn över företags hantering av personuppgifter.

Personuppgiftsansvarig

Sigtuna folkhögskola, org. nr. 802419-3131, 08-592 583 00, Box 92, 193 22 Sigtuna, är personuppgiftsansvarig i enlighet med Allmänna dataskyddsförordningen (Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 2016/679, GDPR).

Vi har också en personuppgiftspolicy för vandrarhem och kursgård, klicka här för att komma dit.

Vill du veta mer om hur vi samlar in din information via kakor – läs mer om cookies och inställningar här.

 Läs mer om hur Google använder cookieinformation.

Beslutad av rektor 2018-05-24

Pin It on Pinterest