Fritidsledarutbildning på Distans

Flexibel form, vid Sigtuna folkhögskola.

Fritidsledarutbildningen på distans

Sigtuna folkhögskola erbjuder en flexibel utbildning för dig som vill läsa till fritidsledare. Utbildningen riktar sig till kommunal öppenverksamhet med mångfaldsprofil och församlingstjänst i Svenska kyrkan.

Utbildningens 50 poäng (50 veckor) skall komplettera de utbildningspoäng som saknas sedan yrkeserfarenhet vid anställning inom kommun eller församling i Svenska kyrkan räknats in.

De 50 studieveckorna ligger utspridda under en tvåårsperiod. Utbildningen förutsätter en integrering med fast anställning i Kommunal verksamhet eller i Svenska kyrkan. Deltagare på kursen måste ha ett medgivande från arbetsgivaren för denna flexibla utbildningsform.

Behörighetskrav:

 • Allmän behörighet för högskolestudier beräknade på Yrkeshögskolans antagningskrav för eftergymnasiala studier.
 • Inneha en tjänst inom pedagogiskt verksamhetsområde i Kommun eller Svenska kyrkan, ex fritidsledare, församlingsassistent etc.
 • Minst 3 tjänsteår i kommunal omsorg eller Svenska kyrkan (inom pedagogiskt verksamhetsområde).
 • Uppnått en ålder av 25 år.
 • Arbetsmetoderna förutsätter färdigheter i programvaran MicroSoft Office, särskilt Word, gärna Power Point eller motsvarande programpaket för kontorsinformation. Även tillgång till Internetpåfart; bredband rekommenderas. Leverantören bör tillåta ljud- och bildkommunikation med exempelvis SKYPE programvara. Egen laptop eller platta med kapacitet.

Plan för FL-distansutbildning:

 • Utbildningen ges under följande tema och har en tvärvetenskaplig karaktär
 • Barn och samhälle
 • Ungdomars livssituationer och aktiviteter
 • Solidaritet och social ekonomi – internationella och regionala modeller
 • Vuxnas fritid, utbildning och livsfaser

De 50 veckor (poängen) kommer att delas upp på följande praktiska moment:

 • Egen inläsningstid av litteratur.
 • Sigtunaveckor, sex dagar per termin, under fyra terminer.
 • Regionträffar, tre dagar mellan varje Sigtunaträff.
 • Projektarbete i tjänst och på arbetsplats med arbetsgivares godkännande.
 • Handledarmöten med personal från Sigtuna via interaktiva hjälpmedel, bild och ljud eller på plats.
 • Egen inläsning sker mellan de schemalagda undervisnings- och grupparbetstiderna (regionmöten och Sigtunadagar).
 • Tiden för egen lästid läggs upp efter överenskommelser med utbildningen och arbetsgivaren. Obligatorisk litteratur läggs ut terminsvis. Studiemetodiken för litteraturen anges i tillhörande studieunderlag.

Regionträffar kommer att ske så nära den studerandes egen arbetsplats som det är möjligt. Metodiskt upprättas regionala studiegrupper. Studiegruppen är till för reflektion om det pågående litteraturstudiet och arbetsuppgifter. Först efter antagning kan besked lämnas om studiegruppernas ortsplacering etc.

Projektarbetet är en obligatorisk del av distansutbildningen till Fritidsledare. Projektet utformas i samverkan med den studerandes arbetsgivare och förutsätts genomföras som ett led i det egna arbetet. Arbetsplatsen skall kunna dra nytta av projektet i det fortgående och utvecklande församlingsarbetet. Området för och inriktningen på projektarbetet planeras i samråd mellan den studerande och hans/hennes arbetsgivare.

För godkänt projektarbete gäller att uppläggningen och genomförandet uppfyller de krav på tidsåtgång och resultat. Detta prövas på sedvanligt sätt av utbildningsanordnaren i Sigtuna.

Handledarmöten genomförs med interaktiv kommunikationsteknik av studerande och personal från Sigtuna folkhögskola. Dessa möten sker återkommande under utbildningens hemmaveckor och skall bidra i process och till kvalitet av utbildningen.

Som ansvariga för utbildningen vill vi att din chef skall vara informerad och ha tagit del av utbildningens längd och genomförande. Därför vill vi att denna sida skrivs under och skickas till oss.

Vill du fördjupa dig i utbildningens form och struktur, läs här!

Närmare upplysning kan ges av:

Lennart Hansson
Kursansvarig
Fritidsledarutbildningen
lennart.hansson@folkbildning.net
Telefon 08-592 58253, 072-165 70 40

 

Sigtuna folkhögskola Manfred Björkquists allé 20, Box 92, 193 22 Sigtuna Leveransadress Manfred Björquists allé 20, 193 31 Sigtuna
Tel 08-592 583 00, E-post info@sigtunafolkhogskola.se

Developed by Bob Reklambyrå