Allmän kurs - omställning

En annan väg att uppnå grundskole- och gymnasiekompetens

Allmän kurs är ett alter­nativ till gymnasiet och komvux och är en annan väg att uppnå gymnasie­kompetens. Folkhög­skolan är en annor­lunda utbildnings­form för vuxna, som ger dig stora möjlig­heter att påverka studierna. Vi arbetar i små grupper och med hög lärartäthet.

 

Ansökan är nu stängd.

 

Ett annat sätt att lära

Studera vid Sigtuna folkhögskola

Allmän kurs

Allmän kurs är ett alternativ till gymnasiet och komvux och är en annan väg att uppnå gymnasiekompetens. Du kan också avsluta dina grundskolestudier på Allmän kurs. Folkhögskolan är en alternativ utbildningsform för vuxna, som ger dig stora möjligheter att påverka studierna. Vi arbetar i små grupper och med hög lärartäthet.

Folkbildning

Sveriges 155 folkhögskolor är en del av folkbildningen. Folkhögskolan är fri och frivillig. Vi har inga centralt bestämda kursplaner utan vi är fria att forma våra kurser tillsammans med deltagarna. Behörigheter på grund- och gymnasienivå ska motsvara grundskolans och gymnasieskolans (Gy11) krav. I vilken ordning du lär dig saker och hur en vanlig skoldag ser ut kan alltså variera.

Dialog och deltagande

På folkhögskolan möts olika människor, kulturer, livsvillkor och intressen. Det är i samtalet mellan alla dessa som nya insikter skapas och som du får växa tillsammans med andra. I klassrummet är dialogen viktig. Ditt aktiva deltagande i gruppen är en del av folkhögskolans viktiga grundidé och arbetssätt.

Utbildningen på Allmän kurs har en konkret koppling till samhället och världen omkring oss. Allt detta påverkar undervisningen. Visst sitter vi i lektionssalar, men ibland flyttar vi också ut kursen – iväg på studiebesök, eller bara till den miljö vi ska lära oss mer om. Ibland börjar vi i läroboken, men undervisningen kopplar ändå till det som händer i och utanför klassrummet.

Hos oss får studierna i traditionella skolämnen gå hand i hand med friare kunskapssökande. Förmågan att ta till sig och se nya infallsvinklar är högt värderad. Du får matnyttiga kunskaper för fortsatta studier och arbetsliv, men det sker på ett sätt så att du växer som människa samtidigt. Du får möjlighet att upptäcka dig själv och skaffa dig redskap för att påverka ditt liv, kanske i en ny riktning. Folkhögskolans medborgerliga bildning betyder att vi alla behöver bli och vara aktiva medborgare för att påverka samhället.

Riksdagen har beslutat att vi har ett demokratiuppdrag. Vi har inte nationella kursplaner att följa. Istället arbetar vi fram våra egna kursplaner.

Behörighet

Allmän kurs kan ge grundläggande behörighet till högskolan. Vissa särskilda behörigheter erbjuder vi också (kommande läsår i matematik, samhällskunskap, naturkunskap samt historia). När du är klar får du ett behörighetsintyg och studieomdöme som gör att du kan söka till högskolan genom folkhögskolans urvalsgrupp.

Kursinnehåll

I våra kurser jobbar vi med aktuella, allmänbildande och viktiga frågor. Vi vill att du ska få chans att:

 • stärka ditt självförtroende
 • öka dina kunskaper och färdigheter
 • kunna bli mer aktiv som medborgare
 • få behörigheter för fortsatta studier
 • öka dina chanser att få jobb
 • vara med oss i arbetet för ett nödvändigt omställningsarbete för klimat och miljö
 • vara med oss i att utveckla demokratin, i folkhögskolan, i jobbet, i samhället

Vi gör intressanta studiebesök. Under läsåret får du också möjlighet att gå på teater och andra kulturevenemang.

 

En vanlig vecka

 • Våra arbetsdagar börjar kl.08.45 varje vardag.
 • Schematiderna varierar men de lärarledda lektionerna slutar vanligen 15.30, ibland 14.00.
 • Vi har en obligatorisk studieverkstad där du får stöd att arbeta med hemuppgifter.
 • Vi har en lärarassistent som kan ge särskilt stöd vid behov.
 • Utöver lärarlett arbete behöver du ägna lika många studietimmar själv för att fördjupa dig och slutföra uppgifter.
 • Svenska/svenska som andraspråk, engelska och matematik studerar vi varje vecka
 • Övriga ämnen studerar vi i temablock.

Studierna på Allmän kurs är heltids- och helårsstudier. Studietid: 1-4 år beroende på tidigare utbildning och arbetslivserfarenhet. (se mer under fliken ”Läs mer” vid ”Intyg och behörigheter” längre ner på sidan) för att se hur länge du behöver studera.

 

 • Kursen och höstterminen startar måndag 22 augusti kl. 10.00 
 • Höstlov v.44
 • Höstterminen avslutas fredag 16 december
 • Vårterminen startar måndag 9 januari 2022
 • Sportlov v.9
 • Påsklov v.15
 • Kursen avslutas fredag 2 juni 2023

 

Kostnader

All undervisning är kostnadsfri eftersom folkhögskolan är finansierad genom statsbidrag. Vi tar dock ut en terminsavgift samt en materialavgift.

Om du vill bo på skolans internat tillkommer naturligtvis en hyreskostnad för ditt boende, hyran faktureras månadsvis.

Om du väljer att följa med på studieresan så tillkommer en avgift för detta, denna avgift delbetalas under läsåret.

Schablonavgiften täcker kostnader för förmiddagskaffe, studerandeförsäkringar, kopiering, datautskrifter, lunch och kaffe vid terminsstart, forumdagar, högtider och kursavslutning.

Varje utbildning tar också ut en materialavgift per termin för material,  kurslitteratur och studiebesök. Information om vad avgiften täcker och vad som eventuellt tillkommer får du i samband med kursstart.

Läs mer om Kostnaderna

Lokala kursplaner för Allmän kurs

Klicka på knappen för att komma till en beskrivning av Allmän kurs på Sigtuna folkhögskola med lokala kursplaner. (PDF-fil, öppnas i ny flik)

Antagningskrav

En vilja att lära

Att studera på folkhögskola är annorlunda, du behöver ha, eller lära dig, förmågan att ta ansvar för dina studier själv.

Formella krav

Du kan ansöka till Allmän kurs om du

 • Har fyllt 18 år
 • har godkänd grundskola (då krävs 3 års studier på Allmän kurs)
 • behöver avsluta grundskolans sista år (4 års studier)
 • Om du har godkända behörigheter från annan folkhögskola, Komvux eller gymnasiet räknas de. Ett läsår värderas som ca 800 poäng. Du behöver i volym komma upp i 2 400 poäng. Om du har godkänd grundskola och jobbat heltid i minst 2 år valideras det. Då kan du börja andra läsåret på Allmän kurs.
 • Om du har en godkänd gymnasieutbildning men vill fördjupa/utöka dina kunskaper. Du kanske vill studera för ytterligare någon behörighet och öka dina chanser till högre studier genom folkhögskolestudier (d.v.s. få chans att ansöka i en annan kvotgrupp). Omfattningskravet är då ett läsår för att du ska kunna erhålla ett studieomdöme.

För att ansöka till Språkåret behöver du ha godkänd sfi C eller motsvarande

Intervju

För att bli antagen måste du vara med i en intervju. Intervjun hålls på plats på Sigtuna folkhögskola. Om Folkhälsomyndigheten ändrar på sina råd så kan det hända att vi gör intervjun med dig via Teams eller per telefon.

Nästa intervjutillfälle är den 16 augusti 2022 kl 10:00.

Intervjuspråket är svenska.

Det är viktigt att du skickar in kopior på betyg, intyg och telefonnummer till en referens (ej släkting eller vän) innan antagningsintervjun.

För att vara säker på en studieplats behöver du ansöka i god tid innan varje terminsstart. Vi har också antagning till vårterminen. Du måste också ha en bärbar dator (PC) med ett aktuellt operativsystem.

Lärarlaget beslutar om antagning. Vi erbjuder studieplats till sökande i mån av plats. I bedömningen tas hänsyn till behov, motivation att studera och förmåga att klara av heltidsstudier. Vi eftersträvar blandade grupper i fråga om kön, ålder och bakgrund. Vi följer folkhögskolans studeranderättsliga standard vilket bland annat betyder att sökande med missbruk bakom sig behöver ha uppnått minst ett års dokumenterad nykterhet.

Intervju med Andreas
som gått Allmän kurs

Ta ditt nästa steg redan idag!

Studie­besök och resor

Vi gör många studiebesök och korta studieresor under läsåret. På senvåren har vi flera sammanhängande studieresdagar. Resmålet kan ofta vara vårt närområde i Stockholms- eller Uppsalaregionen. Andra resmål genom åren har varit Gotland och Kiruna.

tider och kostnader

Läsårstider

Studierna på Allmän kurs är heltids- och helårsstudier.

 • Kursen och höstterminen startar måndag 21 augusti 2022, kl. 10.00 
 • Höstlov vecka 44
 • Höstterminen avslutas fredag 16 december 2022
 • Vårterminen startar måndag 9 januari 2023
 • Sportlov vecka 9
 • Påsklov vecka 15
 • Kursen avslutas fredag 2 juni 2023

Kostnader Allmän Kurs

Undervisningen (lärarlöner och lokalkostnader) är kostnadsfri eftersom folkhögskolan är offentligfinansierad med statsbidrag. Skolan tar dock ut en schablonavgift som täcker kostnader för förmiddagskaffe, studerandeförsäkringar, kopiering, datautskrifter, lunch och kaffe vid terminsstart, forumdagar och kursavslutning.

Schablonavgiften är 1200 kr/termin. Den här kostnaden kommer att höjas för läsåret 2021-2022, information om vad kostnaden blir publiceras här på hemsidan, senast i samband med den obligatoriska intervjun.

 • Allmän kurs tar också ut en materialavgift som täcker kostnader för studiebesök, del av studieresa och en del kurslitteratur. Materialavgiften är 1 100 kr/termin. Schablonavgiften och materialavgiften är tillsammans 2 300 kronor/termin.

Om det blir någon höjning av materialavgiften för läsåret 2022-2023 publiceras detta här på hemsidan, senast i samband med kursstart.

Våra kurser är studiemedelsberättigande (CSN). Det stöd du får beror på om du är över eller under 20 år. Läs mer på Folkhögskola.nu eller på CSN (PDF).

Observera:

 • Den som studerar på Allmän kurs – språkåret, studerar på grundnivå.
 • Du behöver ha en egen bärbar dator för studierna.

Intyg och behörigheter

Allt om intyg, behörigheter, studieomdömen och SeQF

Folkhögskolans intyg visar studiernas omfattning (tid) och vilka ämnen du har studerat.

Du som avslutar Allmän kurs får ett intyg för behörighet till högskolestudier. Det intyget (behörighet i ämne) visar i vilka ämnen du har fått kunskaper i motsvarande godkänd nivå. Dessutom får du ett studieomdöme.

Grundskolebehörighet:

Du som får godkänt i ämnen på grundskolenivå får ett intyg som visar detta.

Grundläggande behörighet:

Du som behöver läsa in hela gymnasiet (motsvarande Gy11) behöver studera tre läsår. Du som redan har några gymnasiebehörigheter behöver studera i minst ett läsår upp till 5 terminer beroende på dina tidigare studier och behörigheter. Äldre gymnasiebetyg räknas.

De grundläggande gymnasiebehörigheterna är

 • Svenska 1, 2 och 3 eller
 • Svenska som andraspråk 1, 2 och 3
 • Engelska 5 och 6
 • Matematik 1a, b eller c
 • Historia 1a1
 • Naturkunskap 1a1
 • Religionskunskap 1
 • Samhällskunskap 1a1.
 • Om du vill söka vidare till Yrkeshögskola efter Allmän kurs behöver du Svenska 1/Svenska som andraspråk 1 och Engelska 5.

Du som har behörigheter i vissa gymnasieämnen får läsa in de behörigheter du saknar men heltidsstudierna på folkhögskolan är en helhet. Du kanske måste studera ämnen du redan har behörigheter i, men då fördjupa och utveckla dig i de ämnena.

Har du slutbetyg i många ämnen kan Komvux vara ett bättre alternativ.

Särskild behörighet krävs för att bli behörig till vissa högskoleutbildningar. Ta själv reda på vad som behövs. Förutom grundläggande behörighet erbjuder vi möjligheten till särskild behörighet i matematik, samhällskunskap och naturkunskap.

Folkhögskolan har inte betyg. Våra behörigheter ger motsvarande gymnasieskolans/komvux godkänt-betyg i varje ämne.

Lärarna sätter också ett studieomdöme för varje deltagare som uppnått närvarokravet och studerat aktivt under minst ett år. Studieomdömet är en kollektiv lärarprognos för hur den studerande kan klara högre studier. Den som vill studera vidare söker till högskolan i folkhögskolegruppen som är en egen kvotgrupp. Till vissa utbildningar krävs också att den sökande gjort Högskoleprovet.

Folkbildningsrådet har beslutat om riktlinjer för studieomdömena. Samma regler gäller för alla Sveriges folkhögskolor. Lärarna ska ta hänsyn till:

 • Kunskaper och färdigheter och utveckling av dessa.
 • Förmåga till analys, bearbetning och överblick.
 • Ambition, uthållighet och förmåga att organisera studier.
 • Social förmåga

Studieomdömet har en sjugradig skala:

 • 4 — Utmärkt studieförmåga
 • 3,5 — Mycket god – Utmärkt studieförmåga
 • 3 — Mycket god studieförmåga
 • 2,5 — God – Mycket god studieförmåga
 • 2 — God studieförmåga
 • 1,5 — Mindre god – God studieförmåga
 • 1 — Mindre god studieförmåga

Länk till PDF-fil med Folkbildningsrådets anvisningar för omdömen: Klicka här.

Studerande på folkhögskolans Allmänna kurs har rätt att begära omprövning av studieomdömet. Länk till PDF-fil med vår studeranderättsliga standards komplement om att begära omprövning av studieomdöme: Klicka här

Du har också rätt att begära att inte bli omdömessatt.

SeQF2 och SeQF4

När du uppnått godkända studier motsvarande grundskola eller gymnasium kan du också få ett SeQF2 eller SeQF4-intyg. Intygen kan användas för studier och arbete i Europa.

Länk till PDF-fil med allmän information om SeQF för Allmän kurs på folkhögskola: Klicka här.

Länk till PDF-fil om SeQF2 och SeQF4 på Sigtuna folkhögskolas Allmäna kurs: Klicka här.

 

Mer information om behörigheter


 

Läs mer om att söka till högskolan eller andra högre utbildningar, länkarna öppnas i en ny flik

 

 

 

Omfattningskravets fyra alternativ:


 

 

Här i illustrationen ovan kan du se de olika vägarna till högskolebehörighet

SeQF 2 på Sigtuna folkhögskolas Allmänna kurs grund motsvarande 9-årig grundskola

Det övergripande målet för Allmän kurs på grundnivå är att de studerande utvecklar intresse och engagemang till ett livslångt lärande. Utbildningens syfte är att deltagaren uppnår motsvarande kunskaper, kompetenser och färdigheter i grundskolans kärnämnen så att hen kan fortsätta att studera på gymnasienivå och/eller öka sina möjligheter till anställning.

Utbildningen genomförs på heltid i minst ett läsår.

Varje ämne/kurs planeras i samarbete med deltagarna och utgår ifrån deras behov, erfarenheter, intresse och mål med utbildningen.

Varje ämne/kurs relateras till grundskolans kursplaner i svenska/svenska som andraspråk, matematik, engelska, samhällskunskap, naturkunskap, historia samt religionskunskap.

Behörigheter i folkhögskolan motsvarar betyget godkänt i respektive ämne.

Studerande på grundkursnivå kan i individuella fall uppnå behörighet motsvarande gymnasienivå i enskilt ämne.

Läranderesultat och personlig utveckling utvärderas efter varje delkurs, i utvecklingssamtal som sker varje termin samt efter helt läsår. Läranderesultaten värderas och bedöms för behörighet i respektive ämne, studieomdöme samt SeQF. Tydlig och transparent information om riktlinjer för behörigheter, studieomdöme samt SeQF ges till de studerande. Ansvariga lärare är behörighetsgivande.

För studieomdöme samt SeQF ansvarar lärarlaget kollektivt.

Genomgången och godkänd utbildning leder till olika intyg: folkhögskolans eget intyg, intyg om kunskaper inhämtade på folkhögskola motsvarande grundskola inför antagning till studier på gymnasienivå (nationellt folkhögskolegemensamt intyg), studieomdöme som utfärdas enligt Folkbildningsrådets riktlinjer samt SeQF 2-intyg. Dessa intyg arkiveras på folkhögskolan i minst 50 år.

Se även Måldokument och lokala kursplaner för Sigtuna folkhögskolas Allmänna kurs.


 
Kunskaper – den studerande kan visa:

 • Breddade kunskaper inom ett arbets- eller studieområde
 • Kunskaper om hur fakta kan samlas, sammanställas och redovisas

Färdigheter – den studerande kan:

 • Tillämpa angivna regler, metoder och verktyg för att utföra tilldelade uppgifter
 • Följa instruktioner och beskrivningar inom ett arbets- eller studieområde
 • Söka och bearbeta fakta inom flera arbets- eller studieområden

Kompetenser – den studerande kan:

 • Utföra arbete eller studier med viss självständighet och ta ansvar för enklare
 • uppgifter

 • Samarbeta under ledning och medverka till gemensamma resultat
 • Värdera hur de egna uppgifterna utförts

SeQF 4 på Sigtuna folkhögskolas Allmänna kurs motsvarande 3-årig gymnasieutbildning

Det övergripande målet för Allmän kurs är att de studerande utvecklar intresse och engagemang till ett livslångt lärande.

Utbildningens syfte är att deltagarna uppnår motsvarande kunskaper, kompetenser och färdigheter i åtta av gymnasieskolans gymnasiegemensamma ämnen (Gy11): svenska/svenska som andra språk, matematik, engelska, samhällskunskap, historia, naturkunskap samt religionskunskap. Målet är att Allmänna kursens studerande ska uppnå grundläggande gymnasiebehörighet för fortsatta studier på yrkeshögskola och/eller universitet/högskola.

I vissa ämnen erbjuds möjlighet till särskild behörighet. Gymnasiekompetens innebär också ökade möjligheter till anställning.

Utbildningen genomförs på heltid i minst ett läsår. Varje ämne/kurs planeras i samarbete med deltagarna och utgår ifrån deras behov, erfarenheter, intresse och mål med utbildningen.

Behörigheter i folkhögskolan motsvarar betyget godkänt i respektive ämne.

Läranderesultat och personlig utveckling utvärderas efter varje delkurs, i utvecklingssamtal som sker varje termin samt efter helt läsår. Läranderesultaten värderas och bedöms för behörighet i respektive ämne, studieomdöme samt SeQF. Tydlig och transparent information om riktlinjer för behörigheter, studieomdöme samt SeQF ges till de studerande.

Ansvariga lärare är behörighetsgivande. För studieomdöme samt SeQF ansvarar lärarlaget kollektivt. Genomgången och godkänd utbildning leder till olika intyg: folkhögskolans eget intyg, intyg om behörighet till högskolestudier (nationellt folkhögskolegemensamt intyg), studieomdöme som utfärdas enligt Folkbildningsrådets riktlinjer samt SeQF 4-intyg. Dessa intyg arkiveras på folkhögskolan i minst 50 år.

Se även Måldokument och lokala kursplaner för Sigtuna folkhögskolas Allmänna kurs.


 
Kunskaper – den studerande kan visa:

 • Fördjupade kunskaper inom ett arbets- eller studieområde
 • Kunskaper om modeller och metoder inom ett arbets- eller studieområde

Färdigheter – den studerande kan:

 • Välja och använda relevanta begrepp, teorier, modeller, material, verktyg och metoder inom ett arbets- eller studieområde
 • Följa instruktioner och utföra definierade praktiska och teoretiska uppgifter inom givna tidsramar
 • Kommunicera på minst ett främmande språk inom aktuellt arbets- eller studieområde

Kompetenser – den studerande kan:

 • Ta initiativ, reflektera, organisera och genomföra arbete och studier självständigt
 • Självständigt behandla innehåll i ett arbets- eller studieområde som kan leda till vidare lärande och professionell handledning
 • Kritiskt värdera och förhålla sig till valet av källor, värdera och dra slutsatser av egna och gemensamma resultat
 • Ta ansvar i samarbete med andra och i begränsad utsträckning leda och utvärdera andras arbete.

Möt lärarna på Allmän kurs – omställning

Annika Lindgren

Annika Lindgren
Lärare och samordnare: Allmän kurs

Tel: 072-165 70 17
Klicka här för att skicka epost

Jag jobbar som lärare på Allmän kurs och undervisar i engelska, svenska och svenska som andraspråk. Jag är också med och undervisar tematiskt i samhällsorienterade ämnen och naturkunskap.
Läs mer

Det som tilltalar mig med folkhögskolans pedagogik är idén om att lärande och folkbildning sker i en gemenskap. Den stimulerande och varierande undervisningen är också något som är väldigt speciellt för folkhögskola. Omvärldskoll och mänskliga rättigheter är en del av skolvardagen och att arbeta med sådana frågor som rör detta dagligen känns som en ynnest.

Jag gillar att skriva och sjunger och spelar även lite på fritiden. Jag bor med min familj och min hund i Sigtuna, vilket passar mig bra eftersom jag gillar små städer och naturligtvis för att det är så vackert och för att det andas spännande historia.

Louise Janving

Louise Janving
Lärare: Allmän kurs

Tel: 072-165 70 24
Klicka här för att skicka epost

Lärare på allmän kurs, där jag främst under­visar i svenska och livs­frågor. Jag har arbetat inom olika skol­former (gymnasium, Kom­vux, SFI, studie­förbund) men 2007 ramlade jag in i folkhögskole­världen och här vill jag vara!
Läs mer

På Sigtuna folkhög­skola har jag arbetat sedan 2012. För mig är mötet och samtalet med människor det viktigaste i folk­bildningen. Att vi lär av varandra – tillsammans.

Catherine Lezilver

Catherine Lezilver
Lärar- och elevassistent: Allmän kurs

Tel: 072-165 70 13
Klicka här för att skicka epost

2015 satte jag foten på Sigtuna folkhögskola för första gången. Då var jag studerande på AK (Allmän kurs) men vad jag inte visste då var att jag en dag skulle arbeta som lärarassistent på samma skola!
Läs mer

Jag är med under olika lektioner för både AK och Språkåret. Skulle vi inte ses under en lektion så kommer vi garanterat att ses under studieverkstadstid. På studieverkstan kan du jobba i kapp med uppgifter som du inte hunnit med hemma och jag finns där för att hjälpa dig om du behöver det.

Att studera på Sigtuna folkhögskola är det bästa beslutet jag tagit (förutom att tacka ja till jobbet då) Här fick jag upp ögonen för folkbildning, hur viktig den är och hur vi alla är en del av den. Vi har ju alla erfarenheter, mer eller mindre, att dela med oss av till varandra.

Elwood Overholt

Elwood ”Ludde” Overholt
Lärare: Allmän kurs

Tel: 072-165 70 25
Klicka här för att skicka epost

Jag försöker leva efter en credo skriven av Robert Fulghum (lite fritt översatt):

Läs mer

 • Dela allting.
 • Spela schysst.
 • Slå inte.
 • Ställ tillbaka saker där du hittade dem.
 • Städa upp efter dig.
 • Ta aldrig saker som inte är dina.
 • Säg förlåt om du skadar någon.
 • Tvätta händerna. Ofta.
 • Spola.
 • Varma kakor och kall mjölk är bra för en.
 • Lev balanserat--lär dig lite och tänk lite och rita och måla och sjunga och dansa och leka och arbeta lite varje dag.
 • Ta en tupplur på eftermiddagarna.
 • Se upp för trafiken, håll händerna och håll ihop när man går ut i världen.
 • Uppmärksamma under. Så ett frö och se hur bladen växer uppåt och rötterna neråt utan att någon vet varför, men så är det.
 • Guldfiskar, hamstrar och vita möss till och med fröet dör. Det gör även vi.
 • Kom ihåg ett av de första orden man lär sig: TITTA!
 • Och en egen: Skratta!

Ansökan

Ansökan sker via SchoolSoft

Ansökan öppnas åter 2023.

Observera att alla ansökningar till våra utbildningar sker via plattformen ”SchoolSoft” och folkhögskolornas gemensamma system där som heter ”Folkhögskolornas Mina Sidor”. SchoolSoft är ett vanligt administrativt system även för grundskolor och gymnasier, så det kan hända att du redan har ett konto där. Om du har använt SchoolSoft tidigare så kommer du att känna igen dig, men annars är det enkelt att skapa ett konto och sedan göra din ansökan. På ”Folkhögskolornas Mina Sidor” kan du även hantera din ansökan, till exempel lämna kompletterande uppgifter, bifoga dokument till den eller ta bort din ansökan, och du kan även se din ansökans status och tacka ”Ja” eller ”Nej” om du blir antagen till en av våra utbildningar.

Vi kontaktar vanligen sökanden via epost med antagningsbesked eller om vi behöver kompletterande uppgifter från dig, men i vissa fall kan vi även skicka SMS till det mobilnummer du uppger, så var noggrann då du fyller i formuläret; om du skriver fel på ditt telefonnummer eller din epostadress så kommer vi ju inte att kunna nå dig med besked om din ansökan. När du ansökt till utbildningen så håll gärna extra koll på din skräppost, det har tyvärr hänt att epost från oss (eller från SchoolSoft) har hamnat där.

Om du får problem med SchoolSoft eller med din ansökan så tveka inte att höra av dig till oss, antingen via epost: info@sigtunafolkhogskola.se eller telefon: 08-592 583 00

Pin It on Pinterest