Personuppgiftspolicy - Vandrarhem och kursgård

Personuppgiftspolicy

Gällande köp/bokning av tjänst/arrangemang vid Sigtuna folkhögskola/Sigtuna vandrarhem

Allmänt
Sigtuna folkhögskola driver olika verksamheter inom områden som folkbildning, kurs- och konferensverksamhet samt vandrarhemsverksamhet. Vandrarhemsverksamheten är ansluten till Svenska turistföreningen STF. I denna policy finns information om hur personuppgifter som samlas in behandlas av Sigtuna folkhögskola/Sigtuna vandrarhem för att uppfylla verksamhetens åtaganden gällande köp/bokningar av tjänst/arrangemang.

Sigtuna folkhögskola/Sigtuna vandrarhem behandlar personuppgifter för att kunna upprätthålla verksamheten. Personuppgifterna behandlas i enlighet med Allmänna dataskyddsförordningen (Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 2016/679, GDPR). Begreppet ”personuppgift” innebär information som direkt eller indirekt kan hänföras till en person. Sigtuna folkhögskola är personuppgiftsansvarig och ansvarar för behandlingen av uppgifterna.

Rättslig grund för hantering av personuppgifter
Den rättsliga grunden för insamling och behandling av personuppgifter baseras på Dataskyddsförordningens formuleringar gällande uppfyllande av avtal, samtycke samt lag- och myndighetskrav.

Ändamål med personuppgiftsbehandlingen
Personuppgifter behandlas för att Sigtuna folkhögskola/Sigtuna vandrarhem skall kunna fullgöra sina åtaganden.

Åtagandet kan innebära att t.ex. leverera den tjänst eller de tilläggstjänster som beställts, samt att vid behov kunna genomföra kundadministration och kundvård.

Behandling av personuppgifterna kan även komma att ske för att uppfylla förpliktelser enligt lagar och förordningar, t.ex. gällande säkerhet. Behandlingen kan även innefatta uppgifter om kontakter mellan personer och Sigtuna folkhögskola/Sigtuna vandrarhem, t.ex. noteringar om frågor och klagomål.

Genom att lämna uppgifter om ev. specialkost och personliga behov vid platsbokning ges samtycke till att Sigtuna folkhögskola/Sigtuna vandrarhem behandlar personuppgifterna i syfte att tillhandahålla den tjänst eller tilläggstjänst som beställts.

För direktmarknadsföring krävs ett aktivt samtycke. När sådant ges kommer personuppgifterna att användas för att tillhandahålla olika erbjudanden om tjänster och/eller produkter från Sigtuna folkhögskola/Sigtuna vandrarhem.

Personuppgifterna kan också komma att användas som underlag för marknads- och kundanalyser samt riskhantering och statistik för att utveckla Sigtuna folkhögskola/Sigtuna vandrarhems utbud och service.

Det går att avregistrera, eller justera vilka erbjudanden en person vill ta emot från Sigtuna folkhögskola/Sigtuna vandrarhem.

Vilka personuppgifter som samlas in
De personuppgifter som Sigtuna folkhögskola/Sigtuna vandrarhem behandlar inkluderar, men är inte begränsat till, namn, födelsedatum, adress, e-postadress och telefonnummer. I samband med beställning/bokning kan även uppgifter som t.ex. önskemål om specialkost eller information om personliga behov inför arrangemanget eller övrigt inom ramen för kundförhållandet komma att behandlas.
Att lämna ifrån sig personuppgifter är frivilligt, men i vissa fall är det en förutsättning för att tillhandahålla den tjänst som beställts.

Lagring av personuppgifter
När en beställning/bokning av tjänst/arrangemang från Sigtuna folkhögskola/Sigtuna vandrarhem görs innebär det ett medgivande till att personuppgifter kommer att lagras av Sigtuna folkhögskola/Sigtuna vandrarhem under tre år.

Om en ny bokning/beställning görs inom tre år från senaste beställning kommer dina personuppgifter att sparas i ytterligare tre år.

Personauppgifterna behandlas aldrig under en längre tid än vad som är tillåtet enligt tillämplig lag, förordning, praxis eller myndighetsbeslut. Data kan exempelvis sparas längre om så krävs enligt konsumentköplagen eller bokföringslagen.

Vilka som kan komma att behandla personuppgifterna
Personuppgifterna behandlas av Sigtuna folkhögskola/Sigtuna vandrarhem. De kan även komma att behandlas av Sigtuna folkhögskola/Sigtuna vandrarhem anlitade leverantörer av administrativa tjänster samt systemtjänster.

Att lämna personuppgifter till Sigtuna folkhögskola/Sigtuna vandrarhem innebär ett samtycke till att dessa kan komma att behandlas utanför EU och EES. I de fall personuppgifter behandlas utanför EU/EES föreligger antingen ett beslut från kommissionen om att tredjelandet ifråga säkerställer en adekvat skyddsnivå eller lämpliga skyddsåtgärder som säkerställer att rättigheter skyddas.

Samtycke
När Sigtuna folkhögskola/Sigtuna vandrarhems villkor vid bokning, vid köp över disk vid köp eller hjälp över e-post eller telefon godkänns innebär det ett samtycke till insamling och behandling av personuppgifter enligt vad som anges i denna skrivelse.

Återkallande av samtycke
Om så begärs kommer Sigtuna folkhögskola/Sigtuna vandrarhem att rätta, komplettera, blockera eller radera felaktiga personuppgifter.

Den som har lämnat samtycke till att personuppgifter behandlas, har också rättighet att återkalla detta samtycke. Den som önskar återkalla sitt samtyckekan begära radering eller begränsning av personuppgifter eller invända mot behandlingen via email till gdpr@sigtunafolkhogskola.se.

Personuppgifter som krävs för att kunna leverera och genomföra en beställd tjänst/bokning, och ledtid för eventuella reklamationer, kommer att raderas så skyndsamt som möjligt.

Efter en persons skriftlig begäran, lämnas besked om personuppgifter som rör den personen behandlas eller inte. Behandlas sådana uppgifter skall skriftlig information lämnas också om vilka personuppgifter som behandlas, varifrån dessa uppgifter har inhämtats, ändamålen med behandlingen och till vilka mottagare eller kategorier av mottagare som uppgifterna har lämnats. Denna information lämnas i ett s.k. registerutdrag.

Den skriftliga begäran skickas till:

Sigtuna folkhögskola
GDPR
Box 92
193 22 Sigtuna

Om det är uppenbart ogrundade eller orimliga begäranden förbehåller sig Sigtuna folkhögskola/Sigtuna vandrarhem rätten att ta ut en avgift som täcker de administrativa kostnaderna för att vidta den åtgärd som begärts, eller vägra att tillmötesgå begäran.

Du har under vissa förutsättningar rätt att få ut de personuppgifter som rör dig som du lämnat till oss i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och har rätt att överföra dessa till en annan personuppgiftsansvarig.

Den som vill framföra klagomål avseende Sigtuna folkhögskola/Sigtuna vandrarhems behandling av personuppgifter har rätt att göra det till svenska Datainspektionen eller annan behörig tillsynsmyndighet som utövar tillsyn över företags hantering av personuppgifter.

Personuppgiftsansvarig
Sigtuna folkhögskola, org. nr. 802419-3131, 08-592 583 00, Box 92, 193 22 Sigtuna, är personuppgiftsansvarig i enlighet med Allmänna dataskyddsförordningen (Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 2016/679, GDPR).

Vi har också en personuppgiftspolicy för vår skolverksamhet, klicka här för att komma dit.

Beslutad av rektor 2018-05-24

Pin It on Pinterest